Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki organa

Naziv organa: JVIZ MOZIRJE, OE VRTEC MOZIRJE, Šolska ul. 25, 3330 MOZIRJE
Odgovorna uradna oseba: Mateja Glušič, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: Januar 2006
Datum zadnje spremembe: 25. 9. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtec-mozirje.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na upravi JVIZ MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE, Šolska ul. 25, 3330 Mozirje

2. Organigram in podatki o organizaciji organa

ORGANIZACIJA JVIZ MOZIRJE
ORGANIGRAM NOTRANJE ORGANIZACIJE ZAVODA – slika 1 – makro shema notranje organiziranosti zavoda- JVIZ MOZIRJE

USTANOVITELJICA ZAVODA – Občina Mozirje
USTANOVITELJICA – Občina Rečica ob Savinji
SVET ZAVODA – Najvišji organ upravljanja
3 predstavniki ustanoviteljic
3 predstavniki staršev otrok
5 predstavnikov zaposlenih

OE VRTEC MOZIRJE

JVIZ MOZIRJE

OE OŠ REČICA/SAVINJI

Ravnatelj/ica Funkcija direktorja/ice z upravo zavoda Ravnatelj/ica
strokovni
delavci
tehnično
osebje
računovodsko
administrativna
služba
strokovni
delavci
tehnično
osebje
računovodsko
administrativna
služba

Kratek opis delovnega področja organa:

Delovno področje: predšolska vzgoja
JVIZ (Javni vzgojno-izobraževalni zavod) MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok.
Otroku nudimo varno in spodbudno okolje, v katerem bogati svoja spoznanja, pridobiva različne izkušnje in utrjuje pozitivno samopodobo. Spoštujemo in dopuščamo enkratnost, drugačnost in dostojanstvo vsakega posameznika, ki tvori celostno podobo vrtca – otroci, starši, zaposleni, občinski predstavniki.
Vrtec izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Ustanovitev:

JVIZ Občine Mozirje je kot reorganiziran (od prejšnjega naziva VVZ) pričel poslovati s 1. 9. 2000 in je pravni naslednik bivšega Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje, ki je bil ustanovljen leta 1. 1. 1979. Sestavljata ga dve OMEJENO samostojni OE: VRTEC MOZIRJE in OŠ REČICA OB SAVINJI, vsaka s svojim ravnateljem in svojim INTERNIM finančnim poslovanjem. Zavod je bil registriran na sodišču 5. 9. 2000, na Statističnem uradu RS pa je bila identifikacija in razvrstitev po dejavnosti opravljena dne 8. 9. 2000. Z letom 2007 je nastala nova Občina Rečica ob Savinji, zato sta od tega leta dalje dve ustanoviteljici, solastnici vrtca: Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji.

V letu 2008 sta občini ustanoviteljici soglasno spremenili naziv zavoda v JVIZ MOZIRJE. Torej ima vrtec nov naziv JVIZ MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE, registriran na sodišču 22. 8. 2008., na Statističnem uradu pa 30. 9. 2008.
Vpis v razvid javnopravnih programov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, je bil poslan 15. 9. 2000.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Enota Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica, telefon: 03/ 583 50 44

3. Pooblaščena uradna oseba za posredovanje informacij

Bojana Jurak, dipl. ekonomistka, tajnik VIZ
Telefon: 03 / 837 03 50
Faks: 03 / 837 03 56
e-pošta: info@vrtec-mozirje.si

4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Povezave na državne registre predpisov
– Register predpisov RS
– Služba Vlade RS za zakonodajo
– Uradni list RS
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
– Občina Mozirje, Občina Rečica ob Savinji

5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
– Razvojni načrt vrtca
– Letni delovni načrti vrtca

6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
– sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših.

7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)
– evidenca vpisanih in vključenih otrok
– evidenca plačil staršev
– evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč.
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
– Publikacija JVIZ MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE

9. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop preko spleta – Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtec-mozirje.si

Fizični dostop: na lokaciji JVIZ MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE, Šolska ul. 25, 3330 Mozirje.

Druge informacije s področja dela našega vrtca so dostopne še na spletni strani vrtca.

Osebni obisk: vsak delovni dan pri ravnateljici vrtca Šolska ul. 25, Mozirje; tajništvo vsak dan, ob četrtkih pa do 16.30 ure; pri svetovani delavki vsak delovni dan v času od 11.00 – 12.00 ure oz. po dogovoru; pri organizatorki ZHPR (zdravstveno-higienskega in prehranskega režima) vsak torek v času od 7.00 – 15.00 ure.

Po telefonu:
03/ 837 03 51 ravnateljica
03/ 837 03 53 računovodstvo
03/ 837 03 50 tajništvo
03/ 837 03 52 svetovalna delavka
03/ 837 03 52 organizator ZHPR

10. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v  JVIZ OE vrtec Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:

Staša Globačnik, svetovalna delavka

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Dostopnost